Khuôn viên 200 m2 tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Vị trí: đồi Kim

Số mộ phần: 20 phần mộ khô (cải táng hoặc hỏa táng)

Kích thước: 20m x 10m

Giá thành: Liên hệ

Hình anh thực tế tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Xem các khuôn viên khác tương tự tại đây