Cầu siêu, Cầu an

Dịch vụ cầu siêucầu an tại Lạc Hồng Viên

Về từ nguyên, khái niệm “cầu an” và “cầu siêu” mới xuất hiện gần đây trong giới Phật giáo Việt Nam. “Cầu an” có nghĩa là đen là “cầu cho một người nào đó được khỏe mạnh và an lạc,” trong khi “cầu siêu” có nghĩa là “cầu cho người chết được siêu độ, được sanh về thế giới của chư Phật.”

Như vậy cầu an là sự mong muốn, là ước vọng được khỏe mạnh, an lạc và hạnh phúc. Cầu siêu là nguyện vọng hay ước muốn một người nào đó được siêu thoát hay sanh về thế giới chư Phật. Do đó, chữ “cầu siêu” có thể là hình thức viết ngắn của từ “cầu siêu độ” hay “cầu siêu sanh” hay đầy đủ hơn “cầu siêu sanh Tịnh độ”.

Do vậy mà trong 49 ngày người chết như ngây như điếc, tâm thức không biết đường đi lối về. nên nhân thân thỉnh cầu cư tăng ni vì lòng bi mẫn trì tung tôn kính để những người đã khuất lìa các nẻo ác, chúng ma, quỷ thần thảy đều lùi tan.

Để giúp người thân của những người đã khuất yên tâm chôn cất người thân tại đây, ban quản lý nghĩa trang Lạc Hồng Viên đã lập nên dịch vụ Cầu Siêu để giúp cho những người đã khuất được tái sinh về cảnh giới của nhân và thiện.

Một số hình ảnh về buổi lễ Cầu siêu, Cầu an tại Lạc Hồng Viên

Cầu siêu, Cầu an

Cầu siêu, Cầu an

Cầu siêu, Cầu an

Cầu siêu, Cầu an