Khuôn viên 15m2

Khuôn viên 14m2

Khuôn viên 9m2

Mẫu mộ đá Granite